Sunday, 02/10/2022 - 17:05|
Chào mừng năm học mới 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 16/11/2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021    
Áp dụng từ ngày 16/11/2020     
THỨTIẾT6A6B6C6D6E6F9A9B9C  
Hai1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ  
2Hoài          VănMai           TAnhVân           TDHiền          LýTú            CNQ.Hương  TAnhL.Phượng      ĐịaK.Loan        SinhT.Phượng TAnh  
3Hoài          VănVân           TDÁnh           ToánK.Loan        ĐịaMai           TAnhPhúc          MTTú            CNT.Phượng      TAnhHiền          Toán  
4Dũng          GDCDNguyện        SinhÁnh           ToánTùng          VănHoài          VănTú            CNK.Loan        SinhChung         VănTuấn          Lý  
5Tuấn          ToánK.Loan        ĐịaThi           TinTùng          VănHoài          VănDũng     GDCDChung         VănPhúc          SửNguyện        Hoá  
Ba1Tuấn          ToánTùng          VănHoài          VănThi           TinNguyện        SinhVân           TDBằng          MTT.Phượng      TAnhChung         Văn  
2Vân           TDTùng          VănHoài          VănNguyện        SinhBích          NhạcTú            CNChung         VănK.Loan        SinhT.Phượng    TAnh  
3Hoài          VănThi           TinK.Loan        ĐịaVân           TDV. Đại           ToánTuấn          LýChung         VănTú            CNNguyện        Hoá  
4Tuấn          LýNguyện        SinhThi           TinTú            CNV. Đại           ToánK.Loan      SinhHoài          GDCDChung         VănBằng          MTToán 
5      TCTCTCToán 
1Tuấn          ToánTú            CNMai           TAnhPhúc          MTVân           TDThi           TinGDNGGDNGGDNG  
2Tuấn          ToánThi           TinVân           TDPhúc          SửMai           TAnhK.Loan     SinhChung         VănNguyện        HoáBích          Nhạc  
3K.Loan        SinhPhúc          SửÁnh         ToánThi           TinNguyện     SinhVân           TDHiền          ToánBích          NhạcChung         Văn  
4Tú            CNDũng          GDCDTuấn          LýBích          NhạcPhúc          MTÁnh         ToánNguyện        HoáHiền          ToánChung         Văn  
5Phúc          SửBích          NhạcNguyện        SinhDũng          GDCDThi           TinÁnh         ToánPĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhAnh 9 
Năm1Q.Hương       TAnhMai           TAnhPhúc          SửTùng          VănV. Đại           ToánK.Loan        ĐịaT.Phượng      TAnhHiền          ToánChung         Văn  
2Thi           TinÁnh           ToánHoài          VănMai           TAnhV. Đại           ToánQ.Hương TAnhTuấn          LýChung         VănHiền          Toán  
3Hoài          VănPhúc          MTMai           TAnhV. Đại           ToánHiền          LýTùng      VănChung         VănTuấn          LýK.Loan        Sinh  
4K.Loan        ĐịaTùng          VănPhúc          MTV. Đại           ToánHoài          VănThi           TinHiền          ToánBằng          MTTuấn          LýVăn 
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhTCTCTCVăn 
Sáu1GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGHà            SửL.Phượng      ĐịaHiền          ToánAnh 6 
2Q.Hương       TAnhMai           TAnhBích          NhạcTú            CNVân           TDPhúc          SửL.Phượng      ĐịaHiền          ToánChung         Văn  
3Phúc          SửVân           TDTú            CNMai           TAnhDũng          GDCDÁnh       ToánBích          NhạcChung         VănL.Phượng      Địa  
4Bích          NhạcÁnh           ToánMai           TAnhV. Đại           ToánThi           TinTùng       VănTuấn          LýChung         VănPhúc          Sử  
5Thi           TinÁnh           ToánDũng        GDCDV. Đại           ToánPhúc          SửBích      NhạcHiền          ToánTuấn          LýTú            CN  
Bảy1Vân           TDTú            CNHoài          VănTùng          VănK.Loan        ĐịaÁnh       ToánHiền          ToánNguyện        HoáL.Phượng      Địa  
2Tú            CNHiền          LýÁnh           ToánVân           TDHoài          VănTùng       VănNguyện        HoáL.Phượng      ĐịaK.Loan        Sinh  
3Q.Hương       TAnhÁnh           ToánNguyện        SinhMai           TAnhTú            CNTùng      VănK.Loan        SinhHoài          GDCDHiền          Toán  
4K.Loan        SinhTùng          VănTú            CNNguyện        SinhMai           TAnhQ.Hương   TAnhT.Phượng      TAnhHiền          ToánHoài          GDCD  
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL  
             
THỨTIẾT7A7B7C7D7E7F8A8B8C8D8E
Hai1L.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánP.Kiều        SinhHằng      ĐịaDung      GDCDLệ    -   ĐịaDự            VănNhơn          TAnhVinh          LýHá            ToánLăng          Hoá
2T. Đại           ToánDũng          VănP.Kiều        CNHằng          SửN.Kiều        LýH.Nghi    TDNhơn       TAnhDung          VănL.Phượng      ĐịaLăng          HoáVinh          Toán
3Lệ            VănQ.Hương       TAnhT. Đại       ToánDễ            VănDũng          VănHằng          SửLăng          SinhDung          VănDự            VănVân           TDNhơn       TAnh
4Lệ            VănHằng          SửDễ            VănQ.Hương  TAnhT. Đại       ToánV.Đại      ToánVân           TDLăng          HoáDự            VănVinh          CNH.Nghi        TD
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Ba1Sơn           TAnhDũng          VănL.Phượng   ĐịaN.Kiều        ToánHằng          SửNguyện     CNLăng          HoáP.Kiều        SinhDự            VănHá            ToánDễ            GDCD
2Hằng          SửDũng          VănSơn           TAnhN.Kiều        ToánNguyện     CNP.Kiều        SinhVân           TDHá            ToánBích          NhạcDung          VănBằng          MT
3H.Nghi        TDP.Kiều        SinhBằng          MTDễ            VănDũng          VănLệ       VănHằng          SửVân           TDLăng          HoáDung          VănDự            Văn
4Lệ       VănH.Nghi        TDHằng          SửP.Kiều        SinhBích          NhạcSơn           TAnhVinh          CNDung          VănVân           TDLăng          SinhL.Phượng      Địa
5GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGVinh          ToánBích          NhạcLăng          SinhL.Phượng      ĐịaH.Nghi        TD
1N.Kiều        LýQ.Hương       TAnhDễ            VănDung     GDCDSơn           TAnhBằng          MTDự            VănVinh          LýHằng          SửNhơn          TAnhLăng          Sinh
2T. Đại           ToánH.Nghi        TDN.Kiều        LýQ.Hương  TAnhHằng      ĐịaSơn           TAnhDự            VănNhơn          TAnhT.Phượng      TAnhBích          NhạcVinh          Toán
3Bằng          MTN.Kiều    LýH.Nghi        TDBích          NhạcT. Đại        ToánHằng          SửNhơn          TAnhDễ            GDCDLăng          SinhDung          VănVinh          Toán
4Sơn           TAnhDung          GDCDT. Đại      ToánHằng   ĐịaH.Nghi        TDBích          NhạcBằng          MTLăng          HoáDễ            GDCDVinh          LýDự            Văn
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh     
Năm1Bích          NhạcBằng          MTP.Kiều        SinhDễ            VănDũng          VănLệ          VănVinh          LýL.Phượng      ĐịaTuấn          CNHá            ToánLăng          Hoá
2H.Nghi        TDP.Kiều        CNT. Đại          ToánDễ            VănDũng          VănLệ          VănVinh          ToánTuấn          CNT.Phượng    TAnhDung          VănPhúc          Sử
3T. Đại           ToánL.Phượng      ĐịaDung     GDCDBằng          MTP.Kiều      SinhH.Nghi        TDLăng          SinhPhúc          SửHá            ToánDễ            GDCDVinh          Lý
4Lệ          VănDũng          VănDễ            VănH.Nghi        TDT. Đại       ToánP.Kiều   SinhBích          NhạcDung          VănLăng          HoáPhúc          SửVinh      CN
5        PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh
Sáu1Lệ     GDCDN.Kiều        ToánSơn           TAnhQ.Hương     TAnhBằng        MTV.Đại      ToánHằng          SửP.Kiều        SinhHá            ToánLăng          SinhVinh        Toán
2P.Kiều        CNQ.Hương       TAnhBích          NhạcHằng          SửT. Đại           ToánLệ     GDCDVinh          ToánBằng          MTT.Phượng    TAnhLăng          HoáNhơn          TAnh
3P.Kiều        SinhBích          NhạcT. Đại           ToánN.Kiều        ToánHằng          SửSơn        TAnhVinh          ToánHá            ToánBằng          MTNhơn          TAnhLăng          Sinh
4T. Đại           ToánP.Kiều        SinhL.Phượng   ĐịaN.Kiều    LýSơn        TAnhLệ       VănLăng          HoáHá            ToánHằng          SửBằng          MTBích          Nhạc
5      GDNGGDNGGDNGGDNGGDNG
Bảy1Sơn           TAnhHằng          SửDễ            VănN.Kiều        ToánP.Kiều     SinhLệ    -   ĐịaL.Phượng   ĐịaHá            ToánDự            VănPhúc          SửNhơn       TAnh
2P.Kiều        SinhL.Phượng   ĐịaSơn           TAnhH.Nghi    TDHằng      ĐịaN.Kiều    LýNhơn       TAnhPhúc          SửHá            ToánVân           TDDự            Văn
3Hằng          SửN.Kiều        ToánH.Nghi    TDP.Kiều        SinhSơn           TAnhV.Đại      ToánDễ            GDCDVân           TDHá            ToánNhơn          TAnhDự            Văn
4L.Phượng   ĐịaN.Kiều        ToánHằng          SửP.Kiều        CNH.Nghi    TDV.Đại    ToánDự            VănNhơn       TAnhVân           TDHá            ToánPhúc          Sử
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 64
Tháng 10 : 104
Năm 2022 : 26.185
Chính phủ điện tử