Sunday, 02/10/2022 - 17:11|
Chào mừng năm học mới 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/9/2020

v

THỨTIẾT6A6B6C6D6E6F9A9B9C  
Hai1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ  
2Hoài          VănMai           TAnhVân           TDÁnh           ToánTú            CNQ.Hương       TAnhL.Phượng      ĐịaK.Loan        SinhT.Phượng   TAnh  
3Hoài          VănVân           TDÁnh           ToánK.Loan        ĐịaMai           TAnhPhúc          MTTú            CNT.Phượng      TAnhHiền      Toán  
4Hiền          LýNguyện        SinhÁnh           ToánTùng          VănHoài          VănTú            CNK.Loan        SinhChung         VănTuấn        Lý  
5Tuấn          ToánK.Loan        ĐịaThi           TinTùng          VănHoài          VănHiền          LýChung         VănPhúc          SửNguyện    Hoá  
Ba1Tuấn          ToánTùng          VănHoài          VănThi           TinK.Loan        SinhVân           TDNguyện        HoáT.Phượng   TAnhChung       Văn  
2Vân           TDTùng          VănHoài          VănBích          NhạcTuấn          ToánTú            CNChung         VănK.Loan        SinhT.Phượng TAnh  
3Hoài          VănThi           TinK.Loan    SinhVân           TDTuấn          ToánDũng          GDCDChung         VănTú            CNNguyện     Hoá  
4Dũng          GDCDNguyện        SinhThi           TinTú            CNBích          NhạcK.Loan        SinhHoài          GDCDChung         VănBằng      MT  
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhTCTCTC  
1Tú            CNBích          NhạcÁnh           ToánPhúc          MTThi           TinVân           TDGDNGGDNGGDNG  
2K.Loan        SinhTú            CNVân           TDNguyện        SinhTuấn          ToánThi           TinBằng          MTHiền          ToánChung      Văn  
3Tuấn          ToánPhúc          SửMai           TAnhÁnh           ToánVân           TDK.Loan        SinhHiền          ToánBích          NhạcChung      Văn  
4Tuấn          ToánDũng          GDCDHiền          LýPhúc          SửK.Loan        SinhÁnh           ToánChung         VănNguyện        HoáBích       Nhạc  
5Phúc          MTThi           TinNguyện      SinhDũng          GDCDMai           TAnhÁnh           ToánPĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh  
Năm1Q.Hương       TAnhMai           TAnhPhúc          SửTùng          VănTuấn          ToánK.Loan        ĐịaT.Phượng      TAnhHiền          ToánChung     Văn  
2Thi           TinÁnh           ToánHoài          VănMai           TAnhPhúc          MTQ.Hương       TAnhTuấn          LýChung         VănHiền       Toán  
3Hoài          VănPhúc          MTMai           TAnhThi           TinHiền          LýTùng          VănChung         VănTuấn          LýK.Loan    Sinh  
4K.Loan        ĐịaTùng          VănPhúc          MTÁnh           ToánHoài          VănThi           TinHiền          ToánBằng          MTTuấn      Lý  
5      TCTCTC  
Sáu1GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGHà            SửL.Phượng      ĐịaHiền      Toán  
2Q.Hương       TAnhTú            CNBích          NhạcTú            CNVân           TDPhúc          SửL.Phượng      ĐịaHiền          ToánChung     Văn  
3Phúc       SửVân           TDTú            CNMai           TAnhDũng   GDCDÁnh           ToánBích          NhạcChung         VănL.Phượng  Địa  
4Bích          NhạcÁnh           ToánMai           TAnhHiền          LýThi           TinTùng          VănTuấn          LýChung         VănPhúc       Sử  
5Thi           TinÁnh           ToánDũng     GDCDTùng          VănPhúc       SửBích          NhạcHiền          ToánTuấn          LýTú         CN  
Bảy1Vân           TDTú            CNHoài          VănÁnh           ToánK.Loan        ĐịaTùng          VănHiền          ToánNguyện        HoáL.Phượng    Địa  
2Q.Hương       TAnhHiền          LýAnh           ToánVân           TDTú            CNTùng          VănNguyện        HoáHoài          GDCDK.Loan        Sinh  
3Tú            CNTùng          VănNguyện        SinhMai           TAnhHoài          VănÁnh           ToánK.Loan        SinhL.Phượng      ĐịaHiền       Toán  
4K.Loan        SinhÁnh           ToánTú            CNNguyện        SinhMai           TAnhQ.Hương       TAnhT.Phượng      TAnhHiền          ToánHoài       GDCD  
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL  
             
THỨTIẾT7A7B7C7D7E7F8A8B8C8D8E
Hai1L.Phượng      ĐịaP.Kiều        SinhĐại           ToánDễ            VănN.Kiều        ToánSơn           TAnhHằng          SửLăng          HoáDự         VănHá            ToánBích       Nhạc
2Đại           ToánP.Kiều        CNSơn           TAnhBích          NhạcHằng          SửLệ            VănVân           TDLăng          SinhDự        VănDung          VănL.Phượng   Địa
3Lệ            VănQ.Hương       TAnhDễ            VănP.Kiều        SinhBằng          MTĐại           ToánLăng          HoáVinh          LýHá        ToánVân           TDH.Nghi    TD
4Lệ            VănN.Kiều        ToánDễ            VănQ.Hương       TAnhP.Kiều        SinhH.Nghi        TDLăng          SinhBằng          MTVân        TDNhơn          TAnhVinh     Toán
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Ba1Lệ            GDCDDũng          VănBằng          MTN.Kiều        ToánP.Kiều        CNSơn           TAnhLăng          SinhHá            ToánHằng      SửDung    GDCDNhơn     TAnh
2Sơn           TAnhDũng          VănH.Nghi        TDHằng          SửBích          NhạcN.Kiều        LýDự            VănDung          GDCDT.Phượng   TAnhBằng     MTLăng       Hoá
3Bích          NhạcN.Kiều        ToánP.Kiều        SinhH.Nghi        TDDũng          VănHằng          SửDự            VănNhơn          TAnhVân        TDDung    VănLăng     Sinh
4H.Nghi        TDHằng          SửDễ            VănP.Kiều        SinhN.Kiều        LýLệ            VănBằng          MTVân           TDLăng       HoáNhơ       TAnhTuấn      CN
5GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGNhơn          TAnhLăng          HoáTuấn       CNVân           TDDự        Văn
1Hằng          SửP.Kiều        CNĐại           ToánL.Phượng      ĐịaDễ            GDCDNguyện        CNVinh          ToánDung          VănBằng        MTHá            ToánLăng      Sinh
2P.Kiều        SinhBằng          MTHằng          SửNguyện        CNDũng          VănĐại           ToánL.Phượng      ĐịaPhúc          SửT.Phượng   TAnhVinh          CNLăng       Hoá
3Đại           ToánQ.Hương       TAnhDễ            VănHằng          SửDũng          VănP.Kiều        SinhVinh          CNL.Phượng      ĐịaLăng      SinhPhúc          SửBằng     MT
4Bằng          MTDũng          VănDễ            GDCDQ.Hương       TAnhP.Kiều        SinhL.Phượng      ĐịaHằng          SửVân           TDHá        ToánLăng          HoáTuấn      CN
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhVân           TDTuấn          CNLăng       HoáL.Phượng      ĐịaVinh        Lý
Năm1Sơn           TAnhL.Phượng      ĐịaĐại           ToánDễ            GDCDN.Kiều        ToánLệ            GDCDBích          NhạcLăng          SinhDự        VănNhơn       TAnhVinh        Toán
2Lệ            VănH.Nghi        TDĐại           ToánN.Kiều        ToánSơn           TAnhL.Phượng      ĐịaVinh          ToánNhơn          TAnhT.Phượng   TAnhLăng        SinhDự          Văn
3Đại           ToánN.Kiều        LýH.Nghi        TDDễ            VănDũng          VănLệ            VănNhơn          TAnhTuấn          CNL.Phượng   ĐịaBích        NhạcDự          Văn
4L.Phượng      ĐịaDũng          VănN.Kiều        LýDễ            VănH.Nghi        TDLệ            VănLăng          HoáBích          NhạcTuấn      CNVinh        LýDự      GDCD
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh  PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh
Sáu1P.Kiều        SinhL.Phượng      ĐịaHằng          SửQ.Hương     TAnhSơn           TAnhBằng          MTDự            VănNhơn          TAnhLăng       HoáHá            ToánVinh          Toán
2Lệ            VănQ.Hương       TAnhP.Kiều        CNBằng          MTN.Kiều        ToánBích          NhạcVinh          ToánDung          VănHá        ToánPhúc          SửNhơn      TAnh
3Sơn           TAnhH.Nghi        TDL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánP.Kiều        CNĐại           ToánVinh          CNDung          VănDự        VănLăng          SinhPhúc          Sử
4P.Kiều        CNN.Kiều        ToánBích          NhạcH.Nghi        TDL.Phượng      ĐịaĐại           ToánVinh          LýHá            ToánHằng      SửLăng          HoáDự            Văn
5Đại           ToánBích          NhạcSơn           TAnhN.Kiều        LýH.Nghi        TDP.Kiều        SinhGDNGGDNGGDNGGDNGGDNG
Bảy1P.Kiều        CNDễ            GDCDL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánSơn           TAnhHằng          SửDự            GDCDDung          VănBích       NhạcHá            ToánVinh          Toán
2Hằng          SửP.Kiều        SinhSơn           TAnhL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánH.Nghi        TDDự            VănHá            ToánDung    GDCDVinh          CNNhơn          TAnh
3H.Nghi        TDN.Kiều        ToánP.Kiều        CNNguyện        CNHằng          SửSơn           TAnhNhơn          TAnhHá            ToánVinh       LýDung          VănPhúc          Sử
4N.Kiều        LýHằng          SửP.Kiều        SinhDễ            VănL.Phượng      ĐịaNguyện        CNVinh          ToánPhúc          SửHá        ToánDung          VănH.Nghi        TD
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL
        HIỆU TRƯỞNG
THỨTIẾT6A6B6C6D6E6F9A9B9C  
Hai1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ  
2Hoài          VănMai           TAnhVân           TDÁnh           ToánTú            CNQ.Hương       TAnhL.Phượng      ĐịaK.Loan        SinhT.Phượng   TAnh  
3Hoài          VănVân           TDÁnh           ToánK.Loan        ĐịaMai           TAnhPhúc          MTTú            CNT.Phượng      TAnhHiền      Toán  
4Hiền          LýNguyện        SinhÁnh           ToánTùng          VănHoài          VănTú            CNK.Loan        SinhChung         VănTuấn        Lý  
5Tuấn          ToánK.Loan        ĐịaThi           TinTùng          VănHoài          VănHiền          LýChung         VănPhúc          SửNguyện    Hoá  
Ba1Tuấn          ToánTùng          VănHoài          VănThi           TinK.Loan        SinhVân           TDNguyện        HoáT.Phượng   TAnhChung       Văn  
2Vân           TDTùng          VănHoài          VănBích          NhạcTuấn          ToánTú            CNChung         VănK.Loan        SinhT.Phượng TAnh  
3Hoài          VănThi           TinK.Loan    SinhVân           TDTuấn          ToánDũng          GDCDChung         VănTú            CNNguyện     Hoá  
4Dũng          GDCDNguyện        SinhThi           TinTú            CNBích          NhạcK.Loan        SinhHoài          GDCDChung         VănBằng      MT  
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhTCTCTC  
1Tú            CNBích          NhạcÁnh           ToánPhúc          MTThi           TinVân           TDGDNGGDNGGDNG  
2K.Loan        SinhTú            CNVân           TDNguyện        SinhTuấn          ToánThi           TinBằng          MTHiền          ToánChung      Văn  
3Tuấn          ToánPhúc          SửMai           TAnhÁnh           ToánVân           TDK.Loan        SinhHiền          ToánBích          NhạcChung      Văn  
4Tuấn          ToánDũng          GDCDHiền          LýPhúc          SửK.Loan        SinhÁnh           ToánChung         VănNguyện        HoáBích       Nhạc  
5Phúc          MTThi           TinNguyện      SinhDũng          GDCDMai           TAnhÁnh           ToánPĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh  
Năm1Q.Hương       TAnhMai           TAnhPhúc          SửTùng          VănTuấn          ToánK.Loan        ĐịaT.Phượng      TAnhHiền          ToánChung     Văn  
2Thi           TinÁnh           ToánHoài          VănMai           TAnhPhúc          MTQ.Hương       TAnhTuấn          LýChung         VănHiền       Toán  
3Hoài          VănPhúc          MTMai           TAnhThi           TinHiền          LýTùng          VănChung         VănTuấn          LýK.Loan    Sinh  
4K.Loan        ĐịaTùng          VănPhúc          MTÁnh           ToánHoài          VănThi           TinHiền          ToánBằng          MTTuấn      Lý  
5      TCTCTC  
Sáu1GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGHà            SửL.Phượng      ĐịaHiền      Toán  
2Q.Hương       TAnhTú            CNBích          NhạcTú            CNVân           TDPhúc          SửL.Phượng      ĐịaHiền          ToánChung     Văn  
3Phúc       SửVân           TDTú            CNMai           TAnhDũng   GDCDÁnh           ToánBích          NhạcChung         VănL.Phượng  Địa  
4Bích          NhạcÁnh           ToánMai           TAnhHiền          LýThi           TinTùng          VănTuấn          LýChung         VănPhúc       Sử  
5Thi           TinÁnh           ToánDũng     GDCDTùng          VănPhúc       SửBích          NhạcHiền          ToánTuấn          LýTú         CN  
Bảy1Vân           TDTú            CNHoài          VănÁnh           ToánK.Loan        ĐịaTùng          VănHiền          ToánNguyện        HoáL.Phượng    Địa  
2Q.Hương       TAnhHiền          LýAnh           ToánVân           TDTú            CNTùng          VănNguyện        HoáHoài          GDCDK.Loan        Sinh  
3Tú            CNTùng          VănNguyện        SinhMai           TAnhHoài          VănÁnh           ToánK.Loan        SinhL.Phượng      ĐịaHiền       Toán  
4K.Loan        SinhÁnh           ToánTú            CNNguyện        SinhMai           TAnhQ.Hương       TAnhT.Phượng      TAnhHiền          ToánHoài       GDCD  
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL  
             
THỨTIẾT7A7B7C7D7E7F8A8B8C8D8E
Hai1L.Phượng      ĐịaP.Kiều        SinhĐại           ToánDễ            VănN.Kiều        ToánSơn           TAnhHằng          SửLăng          HoáDự         VănHá            ToánBích       Nhạc
2Đại           ToánP.Kiều        CNSơn           TAnhBích          NhạcHằng          SửLệ            VănVân           TDLăng          SinhDự        VănDung          VănL.Phượng   Địa
3Lệ            VănQ.Hương       TAnhDễ            VănP.Kiều        SinhBằng          MTĐại           ToánLăng          HoáVinh          LýHá        ToánVân           TDH.Nghi    TD
4Lệ            VănN.Kiều        ToánDễ            VănQ.Hương       TAnhP.Kiều        SinhH.Nghi        TDLăng          SinhBằng          MTVân        TDNhơn          TAnhVinh     Toán
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Ba1Lệ            GDCDDũng          VănBằng          MTN.Kiều        ToánP.Kiều        CNSơn           TAnhLăng          SinhHá            ToánHằng      SửDung    GDCDNhơn     TAnh
2Sơn           TAnhDũng          VănH.Nghi        TDHằng          SửBích          NhạcN.Kiều        LýDự            VănDung          GDCDT.Phượng   TAnhBằng     MTLăng       Hoá
3Bích          NhạcN.Kiều        ToánP.Kiều        SinhH.Nghi        TDDũng          VănHằng          SửDự            VănNhơn          TAnhVân        TDDung    VănLăng     Sinh
4H.Nghi        TDHằng          SửDễ            VănP.Kiều        SinhN.Kiều        LýLệ            VănBằng          MTVân           TDLăng       HoáNhơ       TAnhTuấn      CN
5GDNGGDNGGDNGGDNGGDNGGDNGNhơn          TAnhLăng          HoáTuấn       CNVân           TDDự        Văn
1Hằng          SửP.Kiều        CNĐại           ToánL.Phượng      ĐịaDễ            GDCDNguyện        CNVinh          ToánDung          VănBằng        MTHá            ToánLăng      Sinh
2P.Kiều        SinhBằng          MTHằng          SửNguyện        CNDũng          VănĐại           ToánL.Phượng      ĐịaPhúc          SửT.Phượng   TAnhVinh          CNLăng       Hoá
3Đại           ToánQ.Hương       TAnhDễ            VănHằng          SửDũng          VănP.Kiều        SinhVinh          CNL.Phượng      ĐịaLăng      SinhPhúc          SửBằng     MT
4Bằng          MTDũng          VănDễ            GDCDQ.Hương       TAnhP.Kiều        SinhL.Phượng      ĐịaHằng          SửVân           TDHá        ToánLăng          HoáTuấn      CN
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T AnhVân           TDTuấn          CNLăng       HoáL.Phượng      ĐịaVinh        Lý
Năm1Sơn           TAnhL.Phượng      ĐịaĐại           ToánDễ            GDCDN.Kiều        ToánLệ            GDCDBích          NhạcLăng          SinhDự        VănNhơn       TAnhVinh        Toán
2Lệ            VănH.Nghi        TDĐại           ToánN.Kiều        ToánSơn           TAnhL.Phượng      ĐịaVinh          ToánNhơn          TAnhT.Phượng   TAnhLăng        SinhDự          Văn
3Đại           ToánN.Kiều        LýH.Nghi        TDDễ            VănDũng          VănLệ            VănNhơn          TAnhTuấn          CNL.Phượng   ĐịaBích        NhạcDự          Văn
4L.Phượng      ĐịaDũng          VănN.Kiều        LýDễ            VănH.Nghi        TDLệ            VănLăng          HoáBích          NhạcTuấn      CNVinh        LýDự      GDCD
5   PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh  PĐ - ToánPĐ - Văn PĐ - T Anh
Sáu1P.Kiều        SinhL.Phượng      ĐịaHằng          SửQ.Hương     TAnhSơn           TAnhBằng          MTDự            VănNhơn          TAnhLăng       HoáHá            ToánVinh          Toán
2Lệ            VănQ.Hương       TAnhP.Kiều        CNBằng          MTN.Kiều        ToánBích          NhạcVinh          ToánDung          VănHá        ToánPhúc          SửNhơn      TAnh
3Sơn           TAnhH.Nghi        TDL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánP.Kiều        CNĐại           ToánVinh          CNDung          VănDự        VănLăng          SinhPhúc          Sử
4P.Kiều        CNN.Kiều        ToánBích          NhạcH.Nghi        TDL.Phượng      ĐịaĐại           ToánVinh          LýHá            ToánHằng      SửLăng          HoáDự            Văn
5Đại           ToánBích          NhạcSơn           TAnhN.Kiều        LýH.Nghi        TDP.Kiều        SinhGDNGGDNGGDNGGDNGGDNG
Bảy1P.Kiều        CNDễ            GDCDL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánSơn           TAnhHằng          SửDự            GDCDDung          VănBích       NhạcHá            ToánVinh          Toán
2Hằng          SửP.Kiều        SinhSơn           TAnhL.Phượng      ĐịaN.Kiều        ToánH.Nghi        TDDự            VănHá            ToánDung    GDCDVinh          CNNhơn          TAnh
3H.Nghi        TDN.Kiều        ToánP.Kiều        CNNguyện        CNHằng          SửSơn           TAnhNhơn          TAnhHá            ToánVinh       LýDung          VănPhúc          Sử
4N.Kiều        LýHằng          SửP.Kiều        SinhDễ            VănL.Phượng      ĐịaNguyện        CNVinh          ToánPhúc          SửHá        ToánDung          VănH.Nghi        TD
5SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHL
        HIỆU TRƯỞNG 
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 64
Tháng 10 : 104
Năm 2022 : 26.185
Chính phủ điện tử